PRIVACYVERKLARING
BEEX ADVIES & ADMINISTRATIE BV
& BEEX AGRARISCH ADVIES BV 

Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV, beide gevestigd aan de Pater van den Elsenlaan 27, 5462 GG te Veghel, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV respecteren uw privacy en handelen in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV vinden het belangrijk dat hun dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Zij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om deze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op ieders persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij wordt zorgvuldig omgegaan met alle persoonsgegevens en worden deze alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt. In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe zij dat doen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die worden verzameld en verwerkt van (potentiële) cliënten, relaties en gebruikers van de website. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Geboorteplaats 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, al dan niet ten behoeve van de uitvoering van een opdracht die door u aan ons is verstrekt 

• Locatiegegevens 

• Bankrekeningnummer 

• BSN nummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

• Om diensten voor u te verrichten zoals met u is overeengekomen. 

• Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Beex Advies & Administratie BV of Beex Agrarisch Advies BV ) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig of wettelijk vereist is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV delen uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden, zoals de belastingdienst, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook worden gegevens aan derden verstrekt bij de postverzending, in de hosting van de website, het faciliteren van het mailsysteem en het faciliteren van IT-diensten. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Wanneer u de website bezoekt, worden automatisch de gegevens die naar Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang hebt verzameld. Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, af te schermen, te beperken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, binnen een door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, aanvulling, afscherming, beperking, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om hierover met ons contact op te nemen. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Beex Advies & Administratie BV en Beex Agrarisch Advies BV behouden zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen, bijvoorbeeld als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Zij adviseren u daarom om regelmatig de actuele versie van de privacyverklaring op de website te bekijken. Deze privacyverklaring is op 15 maart 2021 voor het laatst gewijzigd. 

maak een afspraak voor een adviesgesprek

Wij hebben graag persoonlijk contact met onze klanten. Onder het genot van een lekker kopje koffie is er doorgaans wat meer tijd en aandacht voor elkaar.  Klik op de button om een vrijblijvende afspraak te maken.